Nieuwe invulling EED: wat verandert er voor u?

Op 10 september 2019 gaf de RVO een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe benadering van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Alle grote bedrijven (meer dan 250 fte of 50 miljoen jaaromzet en meer dan 43 miljoen balanstotaal) dienen aan de EED te voldoen. Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitgangspunten?

Nieuwe deadline

De deadline om een energie-auditverslag in te dienen, is verlegd naar 31 december 2020 (óók als u nog niet eerder een rapport heeft ingediend). Voor bedrijven die in 2015-2016 wél een verslag hebben aangeleverd, geldt dezelfde deadline.

Bedrijven die ná 2015-2016 een verslag hebben aangeleverd, moeten binnen 4 jaar hun volgende rapport indienen. Voor hen geldt dus niet bovengenoemde deadline van 31 december 2020.

De EED-rapportage is grotendeels vormvrij, maar de gevraagde onderdelen dienen allemaal erin terug te komen.

Vrijstelling

Voor bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 of hoger geldt nog steeds een vrijstelling. Vergeet niet bij het E-loket te melden dat het certificaat in uw bezit is. Ook met enkele andere keurmerken, zoals ISO 14001 in combinatie met CO2-Reductiemanagement, kunt u een vrijstelling krijgen.

Andere wijze van handhaven

De handhavingsbevoegdheid verschuift van lokale handhavers naar RVO. Bovendien zal de focus meer op de onderneming als geheel komen te liggen, in plaats van op alleen de ‘inrichtingen’ (werkplaatsen, magazijnen, enz.). Gesteld kan worden dat de EED hierdoor meer begint te lijken op de CO2-Prestatieladder. Bedrijven die geen certificaat voor de CO2-Prestatieladder hebben maar wel een geloofwaardig energiebeleid willen kunnen aantonen, moeten meer richting ISO 50001 bewegen dan wel een duidelijke stuurcyclus opzetten.

Erkende maatregellijst nog steeds verplicht

Het vullen van de erkende maatregellijst blijft nadrukkelijk verplicht voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. De erkende maatregellijst is slechts een hulpmiddel voor de EED en niet een vervanging. Let op: ook bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder moeten de erkende maatregellijst invullen. SmartTrackers is aan het onderzoeken hoe we dat in de applicatie direct kunnen gaan ‘koppelen’.

Van EED-plichtige bedrijven wordt meer verwacht dan alleen de erkende maatregellijst. In feite dienen zij alle ‘kosteneffectieve’ maatregelen te nemen, ook al zijn deze niet direct terug te verdienen in 5 jaar.

Minder energie-audits

Voor bedrijven met veel locaties is er een nieuwe methode om te bepalen hoeveel audits zij moeten uitvoeren:

Grote bedrijven (vanaf 75.000 m³ of 200.00 kWh per jaar) moeten voor alle vestigingen een volledige EED energie-audit uitvoeren.
Middelgrote bedrijven (vanaf 25.000 m³ of 50.000 kWh) moeten 3 volledige audits uitvoeren.
Kleine bedrijven moeten 3 vereenvoudigde audits uitvoeren.
Deze nieuwe methode geldt voor ondernemingen met meerdere vestigingen, die voor een groot deel veel op elkaar lijken qua gebouwopzet, inrichting, grootte, activiteit en energieverbruik.

De EED stelt strengere eisen aan energie-audits van gebouwen dan bijvoorbeeld de CO2-Prestatieladder. De vraag is echter hoe zinvol dat is. Vernieuwen van gebouwen en de energie-inventaris kent zijn eigen dynamiek. In dat opzicht biedt de CO2-Prestatieladder meer flexibiliteit en een zinvoller kijk op energie-audits van gebouwen. Overigens is er altijd optimalisatie mogelijk: ook een goed geïsoleerd gebouw verdient aandacht. Zo kan de aansturing van het klimaatsysteem bijna altijd worden verbeterd.

Meer weten over de EED?
Mail dan naar info@smarttrackers.nl als u van ons de presentaties van RVO wilt ontvangen. Ook wijzen we u graag op deze tweedaagse cursus van TVVL, waar Leo Smit één van de docenten is.