Algemene voorwaarden Smart Trackers

versie: 27 maart 2018

 Download onze algemene voorwaarden in .pdf formaat

1. Algemeen

 1. Identiteit van de gebruiker
  1. Als gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt aangemerkt Smart Trackers B.V., gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61117536 (hierna aangeduid met ‘Smart Trackers’).

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere offerte van Smart Trackers en iedere overeenkomst met Smart Trackers waarop Smart Trackers deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van ook van toepassing op de dienstverlening van Smart Trackers in het kader van de applicaties die Smart Trackers aanbiedt als internetdienst (“Webapplicatie”).
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd gelden.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld overeenkomstig de strekking van deze algemene voorwaarden.
 6. Op de (rechts)verhouding tussen Smart Trackers en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 7. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is, maar slechts nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om in onderling overleg tot een vergelijk te komen.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij op de offerte anders is vermeld en/of er een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien een offerte of aanbieding niet vrijblijvend is, is Smart Trackers slechts gebonden aan deze offerte of aanbieding indien deze door cliënt is aanvaard binnen de gestelde aanvaardingstermijn of, indien een dergelijke termijn niet is gesteld, binnen dertig dagen na de offertedatum of na de datum waarop de aanbieding is gedaan.
 3. Opgegeven bedragen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen door veranderde omstandigheden of wijzigingen in de opdracht na het uitbrengen van de offerte.
 4. Alle bedragen die in offertes en aanbiedingen worden genoemd zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten voor een bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, of een maand indien geen periode is overeengekomen.
 2. Smart Trackers is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien cliënt niet voldoet aan een op hem rustende medewerkingsverplichting of betalingsverplichting, onverminderd de wettelijke opschortingsbevoegdheden waarvan Smart Trackers gebruik kan maken.
 3. Beide partijen zijn slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bevoegdheid bestaat slechts indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog aan de desbetreffende verplichtingen te voldoen.
 4. Indien Smart Trackers voorafgaand aan de ontbinding reeds prestaties heeft verricht, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking. Vergoedingen voor verrichte prestaties die Smart Trackers voorafgaand aan de ontbinding heeft gefactureerd blijven na de ontbinding in ieder geval onverminderd verschuldigd.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn of, indien een dergelijke termijn niet is overeengekomen, een redelijke termijn van ten minste een maand.
 6. Smart Trackers is gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de onderneming van cliënt wordt geliquideerd of beëindigd, indien de zeggenschapsverhoudingen van de onderneming van cliënt wijzigen, indien aan cliënt surséance van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd, zonder dat cliënt vanwege deze opzegging aanspraak kan maken op een schadevergoeding of teruggave van reeds door Smart Trackers ontvangen gelden.
 7. Smart Trackers is gerechtigd om onmiddellijk de levering van diensten op te schorten indien cliënt met zijn gebruik van de diensten van Smart Trackers de dienstverlening van Smart Trackers aan andere cliënten in gevaar brengt of wanneer Smart Trackers kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van cliënt of medewerkers van de cliënt.
 8. Drie maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, is Smart Trackers gerechtigd de bijbehorende data te wissen of vernietigen. Binnen deze drie maanden heeft cliënt de mogelijkheid inzage in de data te krijgen of een nieuwe overeenkomst met Smart Trackers aan te gaan.
 9. Gefactureerde bedragen voor reeds door Smart Trackers geleverde diensten worden bij ontbinding direct opeisbaar.

5. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Smart Trackers ten aanzien van cliënt, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit overeenkomst of uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs. Deze vergoeding zal echter in geen geval meer bedragen dan tienduizend euro.
 2. Smart Trackers is niet aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade die verband houdt met het gebruik van door cliënt aan Smart Trackers voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling van door cliënt aan Smart Trackers voorgeschreven toeleveranciers;
  2. schade die voortvloeit uit verminking, vernietiging of verlies van gegevens;
  3. schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het de Webapplicatie;
  4. schade die voortvloeit uit het vrijkomen van al dan niet vertrouwelijke gegevens uit een besloten gedeelte van de Webapplicatie.
 3. Geen recht op schadevergoeding bestaat indien cliënt nalaat zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade Smart Trackers hiervan op de hoogte te stellen. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt een jaar na het ontstaan van de vordering.
 4. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid voor directe schade komen te vervallen indien en voor zover er sprake is van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Smart Trackers.

6. Garantie

 1. Hoewel Smart Trackers streeft naar een zo groot mogelijke compatibiliteit van het eindproduct met verschillende veelgebruikte systemen en systeemconfiguraties, staat zij er niet voor in dat de Webapplicatie onder alle omstandigheden goed werkt in combinatie met alle soorten en versies van besturingssystemen en programmatuur, noch dat de Webapplicatie goed werkt in combinatie met alle soorten apparatuur.
 2. Smart Trackers staat er niet voor in dat de Webapplicatie zonder onderbrekingen, fouten of overige gebreken zal werken. Cliënt aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van de Webapplicatie het gevolg kunnen zijn van het handelen van derden en andere externe factoren.
 3. Smart Trackers zal zich ervoor inspannen om aan haar toerekenbare gebreken in de weergave of technische werking van de Webapplicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. Deze gebreken worden gratis hersteld, tenzij ze (mede) het gevolg zijn van gebruiksfouten door cliënt of van andere oorzaken die niet aan Smart Trackers zijn toe te rekenen, of het herstel van deze gebreken onredelijke kosten met zich meebrengt.

7. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere begrepen: onderbrekingen van de toeleverancier van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand, tekortkomingen van toeleveranciers van Smart Trackers, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (distributed) denial of service aanvallen en storingen in hardware of (telecommunicatie) netwerken.
  2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie ten minste 30 dagen voortduurt, geen der partijen is gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die ontbinding.

8. Onderhoud en beheer

 1. Smart Trackers streeft naar continue beschikbaarheid van de Webapplicatie, maar geeft geen garanties tenzij specifieke service levels apart overeengekomen zijn.
 2. Smart Trackers onderhoudt de Webapplicatie actief en brengt regelmatig updates uit die fouten herstellen en de functionaliteit verbeteren. Smart Trackers is niet verplicht tot onderhoud of het verbeteren van de functionaliteit van de Webapplicatie.
 3. Smart Trackers treft maatregelen om, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, data te beschermen tegen verlies, schade of vernietiging; Smart Trackers kan echter niet garanderen dat er nooit verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden.
 4. Smart Trackers maakt voortdurend backups van data, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel.
 5. Indien voor onderhoud het noodzakelijk is de Webapplicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen, zal Smart Trackers behoudens dringende gevallen dit buiten kantooruren uitvoeren.

9. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Cliënt vrijwaart Smart Trackers voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt onder de wettelijke verantwoordelijkheid van cliënt, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Smart Trackers toegerekend moeten worden.
 2. Cliënt staat ervoor in dat alle persoonsgegevens rechtmatig verkregen zijn en dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijk wet- en regelgeving.
 3. Smart Trackers geeft inzicht in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en met welke subverwerkers persoonsgegevens worden gedeeld in de vorm van een Privacyverklaring. Deze is te vinden op https://www.smarttrackers.nl/privacy-statement/.

10. Beveiliging

 1. De informatiebeveiliging van het eindproduct zal voldoen aan een niveau dat redelijk is gezien het beoogde gebruik van het eindproduct voor zover dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Smart Trackers bekend is. Hierbij wordt gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de te beschermen gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten.
 2. Cliënt kan via de Webapplicatie accounts toewijzen aan werknemers en hulppersonen (“Gebruikers”). cliënt is verantwoordelijk voor de gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn om toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie (“Log-in- gegevens”) en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens.
 3. Cliënt gebruikt zo veel mogelijk de aanvullende beveiligingsmaatregelen die Smart Trackers aanbied voor zijn account van de Webapplicatie, zoals een tweeledige verificatiemethode, en zal erop toezien dat haar Gebruikers dit ook ook toepassen.
 4. De Log-in-gegevens zijn persoonlijk voor de individuele gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van cliënt. Cliënt en haar Gebruikers zijn verplicht de Log-in-gegevens volstrekt geheim te houden.

11. Prijzen en betaling

 1. Smart Trackers kan voor het gebruik van de Webapplicatie bepaalde limieten stellen. Bijvoorbeeld voor het aantal gebruikers die de applicatie onder cliënt mogen gebruiken of het aantal bedrijfsonderdelen binnen de applicatie. Wanneer cliënt dit limiet overschrijdt, is Smart Trackers gerechtigd een toeslag te rekenen.
 2. Tenzij anders gemeld zal Smart Trackers voor verschuldigde bedragen steeds vooraf elektronische facturen uitreiken. Cliënt dient het verschuldigde bedrag te betalen binnen de geldende betalingstermijn.
 3. De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen, tenzij anders bepaald op de factuur.
 4. Cliënt kan op ieder moment de dienstverlening, met de daarvoor geldende limieten ten aanzien van het gebruik van de Webapplicatie, uit laten breiden. Indien voor het vergroten van de dienstverlening geen interface beschikbaar is, kan dit verzoek per mail of online ondersteuning aan Smart Trackers gericht worden.
 5. Indien cliënt niet tijdig betaalt, is Smart Trackers gerechtigd de toegang tot haar diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling of ingebrekestelling op te schorten tot het moment dat client deze verplichting alsnog nakomt. Hierbij inbegrepen is het beperken van de toegang tot de Webapplicatie.
 6. Bij overeenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat Smart Trackers de prijzen voor haar diensten jaarlijks mag verhogen. Smart Trackers is bij overeenkomsten van onbepaalde tijd tevens gerechtigd prijzen te verhogen indien een verhoging van haar kosten voordoet. Smart Trackers meldt prijsverhogingen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingang ervan.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Cliënt is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit een rechtsverhouding met Smart Trackers aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Trackers.
 2. Smart Trackers is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
 3. Smart Trackers kan voor de uitvoering van haar diensten derden inschakelen, met dien verstande dat Smart Trackers verantwoordelijk blijft voor een goede uitvoering daarvan.

13. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom die rusten op in het kader van de opdracht door Smart Trackers vervaardigde werken komen toe aan Smart Trackers en worden niet overgedragen aan cliënt, tenzij hiervan door Smart Trackers uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Indien Smart Trackers rechten van intellectuele eigendom overdraagt aan cliënt, blijft Smart Trackers in ieder geval gerechtigd om onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke die ten grondslag liggen aan de voor cliënt in het kader van de opdracht vervaardigde werken te gebruiken of te exploiteren voor andere doeleinden, al dan niet voor derden. Daarnaast blijft Smart Trackers gerechtigd om werken te vervaardigen die soortgelijk zijn aan of ontleend zijn aan de werken waarop de overgedragen rechten van intellectuele eigendom rusten.
 3. Cliënt garandeert dat zijn/haar gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden of rechtsregels.
 4. Cliënt vrijwaart Smart Trackers voor claims van derden die verband houden met zijn/haar gebruik van diensten en/of licenties van Smart Trackers en/of derden.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Smart Trackers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Smart Trackers is gerechtigd gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op bestaande rechtsverhoudingen, voor zover de wijzigingen de door Smart Trackers of cliënt te verrichten prestaties niet wezenlijk veranderen. Indien Smart Trackers gebruikmaakt van deze mogelijkheid, zal Smart Trackers cliënt 30 dagen voordat de wijziging in werking treedt over de wijziging informeren.

15. Overige bepalingen

 1. E-mail wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, behoudens tegenbewijs. Voor ontvangst van uw e-mail is cliënt zelf verantwoordelijk, eventuele problemen met de e-mailbox van cliënt komen niet voor rekening van Smart Trackers.
 2. Smart Trackers neemt geen kennis van documenten die door u binnen de Webapplicatie worden opgeslagen, tenzij dit voor een goede uitvoering van onze dienstverlening vereist is.