Het belang van concrete CO2-reductiedoelen

SmartTrackers besteedt veel aandacht aan het doorrekenen van uw doelstellingen en uit te voeren maatregelen. Alleen zo wordt voldoende zichtbaar (Smart) of uw organisatie op koers ligt.

Recent verscheen in het NRC een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op de noodzaak om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden. Dit is ook als streven benoemd in het Parijse klimaatakkoord. Het belang om te sturen op duidelijke CO2-reductiedoelen lijkt daarmee evident. De praktijk is echter weerbarstig. Veranderingen in de activiteiten, organische groei en krimp van de organisatie of bijvoorbeeld overnames van bedrijfsonderdelen vergen dan een flexibel systeem om een goed vergelijk in de tijd mogelijk te maken.

Klimaatdoelen van de overheid

Als we de klimaatdoelen van de overheid doorvertalen naar bedrijven en consumenten, dan geeft dit een uitdagend beeld. Het referentiejaar blijft hierin wat vaag. Echter sinds 1990 is geen daling van het energiegebruik gerealiseerd en daarmee vermoedelijk ook niet van de CO2-uitstoot. Voor een reductie van 49% in 2030, zal jaarlijks maar liefst een gemiddelde CO2-reductie van ca. 5% behaald moeten worden. Daar zitten de meeste bedrijven (en consumenten) nog zeer ver van af. Nu wordt een doelstelling in de praktijk als ambitieus gezien als deze gemiddeld 2% per jaar daalt. In groeisectoren lukt dit veelal alleen als er relatief wordt gekeken naar omzet, FTE of productie-output.

 

Politieke doelstellingen

Wat er op dit moment ook voor doelstelling wordt gekozen, duidelijk is dat de komende jaren een enorme versnelling zal worden gevraagd om de wetenschappelijk onderbouwde en vervolgens politiek gestelde doelen mogelijk te maken. Tot de tijd dat de druk verder wordt opgevoerd, is het van belang om een realistische doelstelling te kiezen en die stringent na te leven. Geen of onvoldoende inzicht bieden in waar de organisatie staat is überhaupt geen optie meer. Het betekent ook dat tegenover het gestelde doel een passend pakket aan maatregelen is vastgesteld.

Hierbij geldt dat reductiebeleid dat zich alleen richt op onze nationale CO2-voetafdruk niet gaat werken. De CO2-uitstoot die plaats vindt bij producenten en toeleveranciers in het buitenland is zeker zo belangrijk om hierin mee te nemen. Al is het maar om ontwijking van CO2-reducerende maatregelen tegen te gaan. Een serieuze CO2-belasting op gebruik van fossiele brandstoffen en/of specifieke producten zal onoverkomelijk zijn.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan er alvast maar beter voor zorgen dat ze een consequent beleid voert om de CO2-uitstoot terug te dringen. Alleen in dat geval zijn we voldoende voorbereid als het uitstoten van CO2 serieus op de bon gaat.