Algemene voorwaarden SmartTrackers B.V.

versie: 5 september 2019

1. Identiteit van de gebruiker

 1. Als gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt aangemerkt SmartTrackers B.V., gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61117536 (hierna aangeduid met ‘SmartTrackers’).

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van SmartTrackers en iedere overeenkomst tussen cliënt en SmartTrackers, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van SmartTrackers en de applicatie die SmartTrackers aanbiedt als internetdienst (“Webapplicatie”).
 3. In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd gelden.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld overeenkomstig de strekking van deze algemene voorwaarden.
 5. Op de (rechts)verhouding tussen SmartTrackers en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is, maar slechts nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om in onderling overleg tot een vergelijk te komen.

3. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. SmartTrackers is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien cliënt niet voldoet aan haar betalingsverplichting.
 2. Beide partijen zijn slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bevoegdheid bestaat slechts indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog aan de desbetreffende verplichtingen te voldoen.
 3. SmartTrackers is gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de onderneming van cliënt wordt geliquideerd of beëindigd, indien aan cliënt surséance van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd.

4. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van SmartTrackers ten aanzien van cliënt, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit overeenkomst of uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen abonnementskosten voor de periode van één jaar.

5. Garantie

 1. SmartTrackers zal zich tot het uiterste inspannen om de Webapplicatie zonder onderbrekingen, fouten of gebreken te laten werken. Maar cliënt aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van de Webapplicatie ook het gevolg kunnen zijn van het handelen van derden en andere externe factoren.
 2. SmartTrackers zal zich ervoor inspannen om aan haar toerekenbare gebreken in de weergave of technische werking van de Webapplicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. Deze gebreken worden gratis hersteld.

6. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan,
  onder andere begrepen: onderbrekingen van de toeleverancier van elektriciteit, overheidsmaatregelen, brand, tekortkomingen van toeleveranciers van SmartTrackers, storingen in verbinding met internet, DDoS-aanvallen en storingen in hardware of (telecommunicatie) netwerken.
 2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie ten minste 30 dagen voortduurt.

7. Onderhoud en beheer

 1. SmartTrackers streeft naar continue beschikbaarheid van de Webapplicatie. In de praktijk heeft de Webapplicatie een gemiddelde uptime van 99,7% per jaar, inclusief onderhoud.
 2. SmartTrackers onderhoudt de Webapplicatie actief en brengt regelmatig updates uit die fouten herstellen en de functionaliteit verbeteren.
 3. SmartTrackers treft maatregelen om data van cliënt te beschermen tegen verlies of schade. SmartTrackers kan echter niet garanderen dat er nooit verlies van of schade aan gegevens zal plaatsvinden.
 4. SmartTrackers maakt voortdurend back-ups van data, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel.
 5. Indien het voor onderhoud dringend noodzakelijk is de Webapplicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen, zal SmartTrackers dit zoveel mogelijk buiten kantooruren doen.

8. Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens

 1. Cliënt staat ervoor in dat alle persoonsgegevens rechtmatig verkregen zijn en dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. SmartTrackers geeft met een Privacyverklaring inzicht in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en met welke subverwerkers persoonsgegevens worden gedeeld. Deze Privacyverklaring is te vinden op https://www.smarttrackers.nl/privacy-statement/.
 3. Bedrijfs- en overige gegevens die cliënt in de Webapplicatie invoert, worden door SmartTrackers uitsluitend gebruikt in het kader van een correct functioneren van de Webapplicatie. Bedrijfs- en overige gegevens die cliënt in de Webapplicatie invoert, worden door SmartTrackers niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij cliënt daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9. Beveiliging

 1. Cliënt kan via de Webapplicatie accounts toewijzen aan werknemers en hulppersonen (“Gebruikers”). Cliënt is verantwoordelijk voor de gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn om toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie (“Log-in-gegevens”) en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens.
 2. Cliënt gebruikt de aanvullende beveiligingsmaatregelen die SmartTrackers aanbiedt voor haar account van de Webapplicatie, zoals een tweeledige verificatiemethode, en zal erop toezien dat haar Gebruikers dit ook toepassen.
 3. De Log-in-gegevens zijn persoonlijk voor de individuele gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van cliënt. Cliënt en haar Gebruikers zijn verplicht de Log-in-gegevens volstrekt geheim te houden.

10. Prijzen en betaling

 1. SmartTrackers zal voor verschuldigde bedragen steeds vooraf elektronische facturen uitreiken. Cliënt dient het verschuldigde bedrag te betalen binnen de geldende betalingstermijn.
 2. Indien cliënt niet tijdig betaalt, is SmartTrackers gerechtigd de toegang tot de Webapplicatie op te schorten tot het moment dat cliënt haar betalingsverplichting alsnog nakomt.
 3. Cliënt kan op ieder moment de geldende limieten ten aanzien van het gebruik van de Webapplicatie laten uitbreiden.

11. Verlenging van de overeenkomst

 1. Vóór het verstrijken van de overeengekomen abonnementsperiode, zal SmartTrackers cliënt een voorstel sturen voor een nieuw abonnement. De prijzen en voorwaarden van dit nieuwe abonnement kunnen afwijken van de prijzen en voorwaarden van het oude, aflopende abonnement.
 2. Als cliënt het verlengingsvoorstel van SmartTrackers accepteert, gaat het nieuwe abonnement in op de eerstvolgende dag nadat het oude abonnement is verstreken.
 3. Als cliënt het verlengingsvoorstel niet accepteert, wordt het oude abonnement beëindigd conform eerder gemaakte afspraken. Cliënt hoeft zijn abonnement dus niet actief op te zeggen en er is geen sprake van automatische verlenging.
 4. Als de abonnementsperiode van het oude abonnement is verstreken én cliënt het verlengingsvoorstel van SmartTrackers niet accepteert, maar cliënt toch gebruik blijft maken van de Webapplicatie (door in te loggen), dan behoudt SmartTrackers zich het recht voor om het abonnement te verlengen voor de periode van één jaar.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. SmartTrackers kan voor de uitvoering van haar diensten derden inschakelen, met dien verstande dat SmartTrackers verantwoordelijk blijft voor een goede uitvoering daarvan.

13. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom die rusten op door SmartTrackers vervaardigde werken komen toe aan SmartTrackers en worden niet overgedragen aan cliënt, tenzij hiervan door SmartTrackers uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Indien SmartTrackers rechten van intellectuele eigendom overdraagt aan cliënt, blijft SmartTrackers in ieder geval gerechtigd om onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke die ten grondslag liggen aan de voor cliënt in het kader van de opdracht vervaardigde werken te gebruiken of te exploiteren voor andere doeleinden, al dan niet voor derden. Daarnaast blijft SmartTrackers gerechtigd om werken te vervaardigen die soortgelijk zijn aan of ontleend zijn aan de werken waarop de overgedragen rechten van intellectuele eigendom rusten.
 3. Cliënt garandeert dat haar gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden of rechtsregels.
 4. Cliënt vrijwaart SmartTrackers voor claims van derden die verband houden met haar gebruik van diensten en/of licenties van SmartTrackers en/of derden.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. SmartTrackers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Indien SmartTrackers gebruikmaakt van deze mogelijkheid, zal SmartTrackers cliënt over de wijziging informeren 30 dagen voordat de wijziging in werking treedt.

15. Overige bepalingen

 1. SmartTrackers neemt geen kennis van documenten die door cliënt binnen de Webapplicatie worden opgeslagen, tenzij dit voor een goede uitvoering van haar dienstverlening vereist is.